Buraya herhangi bir şey yazın
veya 

ZEBUR  

 
 
 

Kelime ‘Zebura,yezburu,zebur’ kökünden gelir.Lügatte;Arapçada kitap;İbranice’de mektup anlamlarına gelir.İbranice’de şarkılar kitabı denilen Zebur’a,Batı’da Psalmos veya psalm denmektedir.Hz.Davud’a verilen kutsal kitabın adıdır. Zebur’da dini hükümler yoktur.Daha çok ahlaki nasihatleri içermektedir.Zebur bugün Kitab-ı Mukaddes Külliyatı içinde ‘Mezmurlar’adıyla yer almış bulunmaktadır.Ve 150 mezmur’dan oluşmaktadır.

       EHLİ KİTAB'IN ZEBUR'A BAKIŞ AÇISI:

Yahudi inancına göre bu kitap ‘Kral Davut’ yani Hz.Davud tarafından kaleme alınmıştır.Zebur'un muhtevası bilgi ve kehanetler ve bayramlardan oluşmaktadır.Mezmurlar bugün Hristiyan kiliselerinde de ilahi olarak okunmaktadır.Ancak bu mezmurların tamamı Davud’a ait değildir.Davud’a ait 35 mezmur vardır.Aslında Zebur hakkında İslam ve Batı kaynaklarında da yeterli bilgi mevcut değildir.

      K.KERİM'İN ZEBUR'A BAKIŞ AÇISI:

        K.Kerim’de Zebur hakkında 4 ayet mevcuttur.Bu ayetlerde  Hz Davud’un hak peygamber olduğu ve Zebur’un kendisine kitap olarak sunulduğu teyid edilir.Yahudi ve Hıristiyanlar Hz.İsa ve Hz.Musa’dan başka daha önceki peygamberlere kitap verildiğini kabul etmemektedirler.Bunu tenkitle ve gerçeği beyanla Nisa 163’te şöyle buyrulmuştur:

       “Gerçekten biz sana,Nuh’a ve ondan sonra gelen bütün peygamberlere vahyettiğimiz gibi vahyettik.İbrahim’e,İsmail’e,İshak’a,Yakub’a ,torunlarına,İsa’ya,Eyyub’a,Yunus’a,Harun’a ve Süleyman’ da vahyettiğimiz ve Zebur’u verdiğimiz gibi.”

       “Rabbin göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilir.Andolsun ki peygamberlerin bir kısmını bir kısmından üstün kıldık ve Davud’a da Zebur’u verdik.”(İsra55)

      Hak teala tüm peygamberleri bir şeriat üzre göndermiştir ki o da İslamdır.Zebur da bu şeriat üzre gelmiştir ve buna K.Kerim şu ayet-i kerimesi ile işaret eder:

      “Andolsun ki Tevrat’tan sonra Zebur’da da yazmıştık ki:Muhakkak yeryüzüne benim iyi kullarım varis olacaktır.”(Enbiya105)

      K.Kerim’de Davud’dan 16 yerde bahsedilir.Peygamberimizin Davud hakkındaki sözleri oldukça övücüdür.Ancak İslam çerçevesi içinde Zebur’dan günümüze kadar hiçbir şey intikal etmemiştir.Onun için Zebur hakkında çok şey bilmiyoruz.

     “İsrailoğullarından inkar edenlere,Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanet edilmiştir.Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve saldırıyorlardı.”(Maide 78)

             Bir çok ayette Hz Davut güzel sözlerle Rabbi tarafından öğülmüş,bununla beraber ona verilen nimetler de zaman zaman hatırlatılmak suretiyle kendisine Musa’nın,İsa’nın ve Muhammed’in Rabbi tarafından sunulan lütufların zikri adı altında onun kadrine işaret edilmiştir.

             “Onların dediklerine sabret de güçlü kulumuz Davud’u an;Çünkü o,Allah’a çok dönerdi.”(Sad 17 )

             “Biz dağları ona ram etmiştik;akşam sabah onunla tesbih ederler”(onun yaptığı tesbihle çınlarlar)di. (Sad 18)

              “Her taraftan toplanıp gelen kuşları da (ona ram etmiştik)Hepsi onun nağmesine katılır(beraber tesbih ederler)di.”(Sad 19)

              “Onun mülkünü güçlendirmiştik,kendisine hikmet,(peygamberlik,yüksek bilgi,hakkı batıldan ayırma,davaları çözme)ve açık,güzel konuşma(kabiliyeti) vermiştik.”(Sad 20)

              Bu vechile hikmet kendisine sunulmuş bir peygamber olarak vasıflandırılan Hz Davud’a Hakkın çok büyük iltifatta bulunmuş olduğunu, öncesinde kendisinin lütfunun genişliğini ve bilenin kendisinin olduğunu hatırlattığı şu ayet-i kerimeyi satırlar arasından seçtiğimizde farkediyoruz:

              “Dilediğine hikmeti verir.Hikmet verilen kimseye çok hayır verilmiştir.Bunu ancak aklıselim sahipleri düşünüp anlar.

                                      


         * Bu site en iyi 800X600 ekran çözünürlüğünde görüntülenebilir* 

                   * Copyright © 2000-2001 http://www.cizgiotesi.4t.com Tüm Hakları Saklıdır.  

          "İzin alınmadan tamamı veya bir kısmı kopyalanamaz"

Mustafa Erdal S.Ü.İlahiyat Fakültesi